Vilja logo

Reisevilkår

Reisevilkårene inngår som en del av reiseavtalen. Disse vilkår gjelder for alle gruppereiser med mindre det foreligger spesielle reisevilkår for den aktuelle reisen. Disse er grunnlag for dine rettigheter som reisende og våre som reisearrangør.

Reisevilkår Vilja Travel/ Velværereiser AS (i tekst kalt VR)

Reisevilkårene inngår som en del av reiseavtalen. Disse vilkår gjelder for alle gruppereiser med mindre det foreligger spesielle reisevilkår for den aktuelle reisen. Disse er grunnlag for dine rettigheter som reisende og våre som reisearrangør.

Du som reisende forventes å ha satt deg grundig inn i reisens avtalegrunnlag. Avtalegrunnlaget kan bestå av følgende elementer: reisens program inkludert praktiske opplysninger og prisinformasjon, bestillingsbekreftelse, reiserute, samt reisevilkår. Vi forutsetter at våre kunder har gjort seg kjent med alt utlevert materiale.

VRs plikter

VR forplikter seg å følge loven om pakkereiser (alminnelige vilkår for pakkereiser) og dens intensjoner herunder annonsering, markedsføring, avtaleinngåelse, gjennomføring, avbestillingsregler, overdragelser, reklamasjonsrett og erstatning.

Bestilling

Bestilling av en reise kan skje elektronisk via vår nettside, på e-post eller pr. telefon til VR, eller hos ditt lokale reisebyrå. Avtalen mellom partene er inngått ved bekreftet bestilling fra kunden, og innebærer aksept av reisens reisevilkår.

Fått bestillingsbekreftelse?

  • Les nøye igjennom denne og se at alt er riktig
  • Sjekk at ditt navn står riktig stavet og med alle navn – akkurat som i passet ditt (inkludert mellomnavn). Eventuelle feil skal rettes før betaling av depositum. Senere endring medfører gebyr.

Dine billetter, detaljert program og velkomstbrev blir tilsendt ca 14 dager før avreise.

Betaling

Etter bestilling av reisen din får du tilsendt en reisebekreftelse med faktura/bestillingsbekreftelse med 2 innbetalingsfrister.

Et depositum med forfall innen 10 dager etter bestilling, og et sluttbeløp som betales senest 45 dager før avreise (se forfallsdato på faktura).

Depositumets størrelse settes på grunnlag av våre betalingsforpliktelser til underleverandør. Er det under 65 dager til avreise ved bestilling, sendes faktura på hele beløpet med kort betalingsfrist.

Ved bestilling av annen flyreise enn det som inngår i pakkereisenes pris, skal tillegget som blir avtalt med VR betales innen 3 dager og er ikke refunderbart eller mulig å endre.

Flyreiser

Flyreiser

Vi er kun formidler og uten ansvar for kontraktsmessig leveranse fra flyselskapet eller andre transport-leverandører. Ved mistet eller skadet bagasje er dette en sak mellom deg som kunde og det eventuelle flyselskapet.

Tilslutningsfly

Ønsker du å reise fra andre steder enn reisens avreisested, er vi behjelpelig med dette. Bare noter dette i kommentarfeltet ved bestilling. Tilslutnings fly må bestilles senest 45 dager før avreise.

Fly på egenhånd: Velger du å kjøpe flybilletter på egenhånd må du beregne god tid mellom flyvningene da dette ikke er tilslutnings fly. Egne flybilletter må ikke bestilles før 3 uker før avreise, først da kan reisen garanteres av VR. Vennligst ta kontakt og få din reise bekreftet før du bestiller flybilletter.

Ved bestilling av flybilletter på egenhånd er VR ikke ansvarlig for ekstrautgifter ved eventuelle forsinkelser, endringer eller kanselleringer. Vi gjør også oppmerksom på at de fleste flyselskaper kansellerer hjemreisen dersom utreisen ikke benyttes.

Endring og avbestilling

Endring og avbestilling må skje straks det foreligger en grunn for ikke å gjennomføre reisen. Avbestilling vil medføre et gebyr, avhengig av avbestillings tidspunktet, som regnes fra den dato arrangøren mottar beskjed. Avbestillinger må skje i kontorets åpningstider, ellers regnes det fra neste påfølgende arbeidsdag. Manglende innbetaling av depositum gjelder ikke som avbestilling

Avbestillingsregler

Regler for avbestilling av reiser i Norge
a) Reisen kan fritt avbestilles inntil 35 dager før avreise
b) Ved avbestilling etter 35 dager og frem til avreisetidspunktet, eller hvis den reisende ikke møter gis ingen refusjon.

Regler for avbestilling av reiser innen Europa inkludert Svalbard:

a) Reisen kan fritt avbestilles inntil 10 dager etter bestilling såfremt det er mer enn 2 måneder til avreisedato
b) Ved avbestilling 11 dager etter bestilling og inntil 105 dager før avreise, betaler kunden et administrasjonsgebyr på kr. 1000,- pr. person.
c) Ved avbestilling f.o.m. 105 til 65 dager før avreise, beholder VR det innbetalte depositumet.
d) Ved avbestilling f.o.m 65 til 35 dager før avreise belastes kunden 50 % av reisens pris.
e) Ved avbestilling etter 35 dager og frem til avreise dag, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang eller mangler de nødvendige papirer, visum, vaksiner eller lignende for å delta på reisen, gis ingen refusjon.

Regler for avbestilling av reiser utenfor Europa:

a) Reisen kan fritt avbestilles inntil 10 dager etter bestilling, så lenge det er mer enn 2 måneder til avreisedato.
b) Ved avbestilling 11 dager etter bestilling og inntil 120 dager før avreise betaler kunden et administrasjonsgebyr på kr. 2.000,- pr. person.
c) Ved avbestilling f.o.m. 120 til 90 dager før avreise, beholder VR det innbetalte depositum.
d) Ved avbestilling mellom 90 - 65 dager før avreise er gebyret på 50 % av reisen pris.
e) Ved avbestilling etter 65 dager før avreise, hvis den reisende ikke møter ved avgang eller mangler de nødvendige papirer, visum, vaksiner eller lignende, gis ingen refusjon.

I noen tilfeller kan avbestillingsreglene avvike fra dette som følge av garantier og betalingsforpliktelser til underleverandører. I så fall er dette oppgitt på den aktuelle reisen.

Overdragelse av reiser

Kunden har rett til å overdra reisen til en person som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta i reisen, forutsatt at arrangøren er underrettet om dette i rimelig tid før reisen skal ta til. Overdrager og overtager hefter solidarisk for betaling og ekstra kostnader og er pålagt et endrings gebyr. Ruteflybilletter kan sjelden overdras.

Endring av reise

Ved endring av opprinnelig bestilling, kan det tilkomme gebyr.

Avbestilling ved force majeure

Den reisende har rett til å avbestille dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofe, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som kan likestilles med foran nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av årsaker nevnt foran, hvor begivenheten som legges til grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent ved bestilling. Dette gjelder også når disse begivenheter inntreffer på reiseruten. Alternativt kan den reisende kostnadsfritt tilbys å delta på en annen reise av tilsvarende kvalitet, dersom VR kan tilby dette.

VR sin rett til å kansellere/avlyse eller endre reisens innhold eller betingelser etter bestillingsbekreftelse:

Arrangør kan avlyse reisen eller øke prisen dersom det påmeldte antall er mindre enn det angitte minimumsantallet for reisen.
a) Ved reiser utenfor Norge gis denne informasjonen av arrangør senest 3 uker før avreise.
b) Ved reiser i Norge gis denne informasjonen av arrangør senest 2 uker før avreise.

Alternativt vil den reisende bli tilbudt annen reise eller få refundert det innbetalt beløp i sin helhet. VR plikter å underrette den reisende skriftlig så snart som mulig dersom det blir vesentlige endringer i innhold på reisen. Samtidig plikter VR å opplyse den reisende om deres rett til å heve kjøpet av reisen om dette utgjør vesentlige mangler på reisen. Har den reisende ikke påberopt seg denne retten innen 3 dager etter at melding om endring er sendt, mister vedkommende retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag.

Forbehold om endringer

Forbehold om endringer

Det tas forbehold om uforutsette prisendringer vedrørende transportomkostninger, endringer i offentlige skatter/avgifter, brennstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer i lufthavn eller valutakurser som er anvendt i prisberegningen.

Eventuell tilleggsfaktura vil bli sendt ut senest 14 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 8 % av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg. Om valutakurs gjør at den norske kronen blir vesentlig sterkere vil våre kunder få redusert pris på reisen, eller annet godtgjørelse underveis på reisen.

Det tas også forbehold om endringer i programmet som skyldes forsinkelser, værforhold, sykdom eller andre uforutsette hendelser på reisen. Informasjon om flytider og flyselskap som er spesifisert i programmet er foreløpige. VR forbeholder seg retten til å korrigere flytider i henhold til flyselskapets endringer. Kunden vil bli meddelt eventuelle store endringer.

Det tas forbehold om mulige trykkfeil i programmet, i markedsføring, sosiale media eller på nettsiden. Det kan bli foretatt mindre justeringer i dag til dag-programmet. Det tas forbehold om at nevnt instruktør/leder kan bli syk. Vedkommende erstattes da av en med like gode ferdigheter. Det gis ikke anledning å avbestille reisen grunnet endring i leders navn.

Uforutsette hendelser som streik, stengte veier og vær- og seilingsforhold kan føre til programendringer på en gruppereise. VR forbeholder seg i slike tilfeller retten til å endre programmet i samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere uten at erstatningsansvar oppstår ved manglende ferieopplevelser og eventuelt forsinkelser ved retur.

Reise- og avbestillingsforsikring

Reiseforsikring er en nødvendighet ved reise til utlandet. En reiseforsikring er en omfattende forsikring og gir rettigheter ved kanselleringer, tyveri, ulykker, sykdom, og lignende. Alle våre reisende skal ha reise- og avbestillingsforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer og avbestillingsforsikring. Dette må tegnes hos ditt forsikringsselskap i forbindelse med bestilling av reisen.

Eventuell avbestilling må skje skriftlig til ditt forsikringsselskap umiddelbart etter at du blir klar over at reisen ikke lar seg gjennomføre. Du er selv ansvarlig for å kontakte ditt forsikringsselskap for eventuell erstatning.

Europeisk helsekort

For reise i Europa anbefaler vi å medbringe Europeisk Helsetrygdkort. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS- land og samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Kortet kan bestilles her https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort.

Pass og visum

Vær oppmerksom på at mange land, rederier og flyselskaper krever at passet må være gyldig minst seks måneder etter hjemreise dato. Dette gjelder også reiser i Europa. Visumkrav til aktuelle reisemål blir informert om i god tid før avreise. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere. Om du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til det aktuelle reisemålet. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum er gyldig ved avreise.

Den reisendes plikter

Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at mottatte reisedokumenter stemmer overens med navn og bestilling. Den reisende må overholde betalingsfristene og må ved avreise ha nødvendig reisedokumenter som gyldig pass, visa, vaksinasjonsattester, o.l.

Alle deltakere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må opplyses om ved påmelding. Vi gjør oppmerksom på at reiseleder ikke kan yte særskilt assistanse til noen av deltakerne under reisen.

Den reisende forplikter seg til å rette seg etter regler gitt av offentlige myndigheter og våre representanter og må ikke opptre til sjenanse for andre. Ved utilbørlig oppførsel, kan den reisende bli avvist fra reisen og må selv bære kostnadene med hjemreise.

Mangler/reklamasjoner

Den reisende plikter å informere omgående dersom hun mener det er mangler ved reisen. Oppdages mangelen etter at reisen har startet, må den reisende reklamere på stedet til VR sin representant eller til vårt kontor i Sandvika, Norge, slik at det blir gitt en mulighet til å rette opp mangelen på stedet. Klager etter hjemkomst må sendes skriftlig til VR innen 2 uker etter avsluttet reise. VR betrakter ikke kommentarer som er innsendt via evalueringsskjemaet vårt som reklamasjon som krever saksbehandling. Behandlingstid på reklamasjoner er satt til 1 måned etter mottatt tilbakemelding.

Generell informasjon

Våre gruppereiser og program er fastlagt over lang tid i forveien. Disse må derfor anses som generelle og ikke endelige. Korrekt oversikt oversendes sammen med billetter. Ved bestilling av reise senere enn 3 måned før avreise kan det oppstå økning av pris grunnet blant annet dyrere flybilletter. Reisende som har bestilt del i twin-rom må være beredt på å betale enkeltroms tillegg dersom det ikke melder seg en ytterligere person å dele rom med. Om dette blir aktuelt, kontaktes den reisende med beskjed og tilleggs faktureres i forkant av reisen.

Hotell/rom

Rom og leiligheter kan ha forskjellig beliggenhet, størrelse og standard i ett og samme hotell eller anlegg. Utsikt, solforhold og evt. forstyrrelser kan variere. Normal variasjon i beliggenhet, størrelse og standard er ikke grunnlag for prisavslag.
Dersom noe uforutsett skjer og vi må bytte hotell, er vi pliktig til å tilby et annet hotell av tilsvarende standard.

Turistskatt forekommer i flere land hvor vi har reiser. VR forsøker så langt det lar seg ordne å inkludere denne i reisens pris, men noen steder lar dette seg ikke ordne. Det kan derfor oppstå reiser hvor turistskatt må betales direkte til hotellet ved ankomst/avreise.

Bilder

På mange av våre reiser bruker vi aktivt kamera under reisens forløp og presenterer gjerne bilder i forbindelse med markedskommunikasjon. Bilder av deltagere kan også bli brukt i ulike media. Reisende som ønsker å reservere seg mot dette, må uttrykkelig gi beskjed til vår leder for reisen.

Velværereiser personvernerklæring

Vi følger GDPR (personvernforordningen) for våre kunder. Når du har bestilt en reise hos VR og dermed er en kunde hos oss, lagrer vi din kontaktinformasjon som navn, fødselsdato, kjønn, bostedsadresse, telefonnummer, e-postadresse og i noen tilfeller passopplysninger. I tillegg lagrer vi opplysninger om hvilken reise du har bestilt, når du har bestilt, bestillingsnummer og passord til «Min reise»

Vi lagrer kontaktopplysningene dine, opplysningene om bestillingen din og opplysningene vi ellers mottar fra deg for å kunne administrere kundeforholdet ditt og levere deg informasjon som er relevant for reisen din. Dette omfatter blant annet å behandle bestillingene dine, sende deg korrekte ordrebekreftelser og faktura, samt håndtere betalinger og kommunisere med deg slik at vi kan gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med kjøpet ditt via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. I etterkant av reisen vil du motta en e-post hvor vi spør deg om å delta i en evaluering av reisen.

Nødvendige opplysninger blir behandlet av VR og våre samarbeidspartnere, som flyselskap og hotell, for å kunne fullføre våre forpliktelser overfor deg. Dine opplysninger vil ikke bli delt med en tredjepart.

Generelle vilkår

VR opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, agent og hoteller på den andre siden. Det vises ellers til Pakkereiseloven

Reisegarantifondet (RGF)

Velværereiser er tilsluttet RGF og har stilt den nødvendige garanti.
Tlf. 51 84 47 27/ www.rgf.no

Vi gleder oss til å se deg på reise!